Jesteśmy z Wami od 1994 roku

Informacja Administratora danych osobowych

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorem Danych jest Regionalne Biuro Obsługi Ubezpieczeniowej Progres spółka cywilna z siedzibą 18-300 Zambrów ul. Białostocka 22 c NIP: 723-14-28-581 , tel. +48 86 271 54 24 e-mail: kontakt@progres.org.pl

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@progres.org.pl  lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych którym jest Pan Marek Płotczyk tel. 602 38 92 94 lub na adres e-mail marek.plotczyk@progres.org.pl

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

– przygotowania i przedstawienia oferty, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do przygotowania i przedstawienia oferty (tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

– oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia,

– marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w przypadku nieposiadania ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem  Progres s.c lub  w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych.

Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.

Podanie danych osobowych jest konieczne do przygotowania oferty umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe przygotowanie oferty umowy ubezpieczenia, ani zawarcie umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Progres s.c, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie przekazanie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, czy też agentom ubezpieczeniowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@progres.org.pl  albo pismo na adres Progres s.c. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 22 c. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce

Translate »